Medlemsinformation för år 2022

Nu har föreningen ett eget piano i Gillobacka hembygdsgård

Foto: Tom Swahn

Pianot är donerat till Kyrkslätts hembygdsförening som tacksamt tagit emot donationen av en Kyrkslättsbo som fått pianot vid 12-13 års ålder.

Tina-stugan är nu så färdig att aktiviteter kan ordnas

Källa: Artikel i Kirkkonummen Sanomat av Heidi Schreiber.

Alisgårdens tak är nu reparerat och målat

Foto: Kurt Ekman

 

Det var öppet hus i Arkivalia på Kyrkslättsdagen den 27.8  12-15

Mötesrummet i Arkivalia.                                                            Foto: Tom Swahn

 

Tina stugan 

Rummen i Tina-stugan på Alisgården är nu färdiga. 

Se Alisgårdens öppettider ... 

Det var öppet hus på Alisgården under Kyrkslättsdagarna 28.8 12-16.

Foto: Petra Vairimaa

 
     
 
     

 

Kyrkslätts Hembygdsförening, medlemsbrev, maj 2022

Bästa medlem i Kyrkslätts hembygdsförening

Verksamheten under 2021 påverkades fortfarande av den pågående covid-19 pandemin, men en liten ljusning kan kanske nog ses nu med sjunkande antal allvarligt insjuknade.
Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte i slutet av mars på Gillobacka, men pandemins inverkan kunde ännu ses som lågt antal deltagare. Hela styrelsen omvaldes med Kurt Ekman som styrelseordförande och Jöran Ahlbäck (kassör), Linda Enkvist, Jukka Lehtonen, Sheila Liljeberg-Elgert (sekreterare), Mikael Pettersson och Tom Swahn (viceordförande), som övriga medlemmar. Pandemin påverkade naturligtvis verksamheten så att inga evenemang kunde ordnas på Gillobacka. Sammanfattar kort det som gjordes under fjolåret samt berättar med några ord om den planerade verksamheten detta år.

Publikationsverksamhet
Boken om Kantvik skriven av Jukka Lehtonen blev ju en succé och en ny upplaga av boken utgavs. Bokens svenska översättning planeras bli klar under detta år och kunna utges i slutet av året. Boken om Rembas skriven av Sigbritt Backman, Sheila Liljeberg-Elgert och Viveca Strömsten utkom även och blev också den en stor succé. Böckerna och övriga publikationer kan köpas på nätet samt några andra försäljningsställen. Föreningen deltog även med bokförsäljning på föreningstorget under Kyrkslättsdagarna och Lucia-marknaden på Wohls. En bok om evakueringen av Porkala riktad till barn i lågstadieålder planeras och skrivs av Heidi Schreiber och även den borde utkomma under detta år. Petra Vairimaa och Rita Jansson har på Facebook publicerat bilder från hembygdsföreningens muséer och arkivsamlingar. Detta kommer att fortsätta under innevarande år.
På föreningens hemsidor finns en lista på böcker till salu, och de kan också beställas där.

Museiverksamhet
Alisgårdens hembygdsmuseum hade öppet under sommarsöndagar samt under Kyrkslättsdagarna. Även under detta år kommer museét vara öppet på motsvarande sätt. Gesterby muséet var stängt under fjolåret och kommer även i år att vara stängt, men kan besökas enligt överenskommelse. Föreningen kommer att delta i ett pilot-projekt inom ramen för kommunens kulturstrategi. Projektet riktar sig till tredje årskursen i Winellska skolan samt Jokiniityn koulu. Museigruppen planerar programmet på Gesterby museibacke. På eMuseet kan man bekanta sig med museiföremålen genom att följa länkarna som finns på föreningens hemsida. Arbetet med att uppföra Tina-stugan på Alisgårdens museiområde slutförs under året. Utställningen i stugan kan möjligtvis öppnas under sommaren.

Arkivverksamhet - Arkivalia
Arkivalia ger rådgivning om arkivering till föreningar och privatpersoner samt tar emot material för arkivering. Arkivalias verksamhet har påverkats så att besök endast varit möjligt efter särskild överenskommelse. Arkivets e-postadress är arkivalia@kyhf.fi Arkivet är öppet första tisdagen kl.17-19 varje månad (ej sommarmånader) för personer som vill ha råd angående arkivering eller vill forska i arkivets samlingar.

Intressebevakning av hembygds-, miljö- och kulturfrågor
Föreningen följer med planerings-, miljö- och kulturfrågor och ger vid behov utlåtanden till kommunen i dessa frågor.

Fastighetsskötsel
Inga större fastighetsarbeten utfördes under 2021, men anslutningen av fastigheten Gamla Ängsberg till Kalljärvi vattenandelslag påbörjades 2021 och kommer att slutföras i år.

Finansiering av verksamheten
Verksamheten finansieras med bidrag från kommunen och understöd från olika bidragsgivare. Medlemsavgiften på 10 € bibehålls oförändrad för år 2022.
( Se här om medlemsavgiften )

Gillobacka hembygdsgård
Administrationen av föreningshuset sköts av Linda Enkvist och Kurt Ekman.
Referensbiblioteket som omfattar ca. 200 skrifter och böcker sköts av Jukka Lehtonen
Styrelsen utreder möjligheten att inleda en föreläsningsserie om ”gamla” Kyrkslätt. Uthyrningen av Gillobacka fortsätter som tidigare.

Stipendier och priser
Ur A.N.Winells och Sven Åbergs fonder utdelas stipendier till elever i de svenska grundskolorna och gymnasiet.

Kontakter och utåtriktad verksamhet
Kyrkslätts hembygdsförening strävar till att sända representanter till möten som ordnas av centralförbunden för hembygds- och museiärenden. Föreningen upprätthåller goda kontakter till Kyrkslätts kommun och motsvarande föreningar i grannkommunerna.

VÄRVNING AV NYA MEDLEMMAR
Känner du någon som är intresserad av hembygdsarbete? Be dem besöka vår hemsida
https://www.kyhf.hembygd.fi/svenska/medlemsinfo/medlemsansokan/ ) eller kontakta direkt per telefon: Jöran Ahlbäck, 044 5500100.

Föreningen är tacksam för frivilliga bidrag om t.ex. 10-20 € (FI49 4055 2340 0004 15).

Hembygdsföreningens styrelse önskar alla en trevlig vår och solig sommar.
Styrelsen

ARKIVALIA - Presentation av samlingarna uppdaterade 

Under vinterhalvåret gjorde Rita Jansson presentationen av samlinagrna i lokalarkivet "on-line".  Klicka och se mera om samlingarna i lokalarkivet . .

Årsmöte lördagen den 26 mars 2022 kl.14.00

Medlemmarna i Kyrkslätts hembygdsförening kallas till ordinarie årsmöte.

 

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas.

2. Val av mötesordföranden, sekreterare, två protokolljusterare som vid behov kan verka som rösträknare.

3. Konstatera mötets laglighet och beslutfördhet.

4. Godkänna föredragningslistan för mötet.

5. Presentera bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande.

6. Besluta om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.

7. Fastställa verksamhetsplanen, medlemsavgiftens storlek och budgeten.

8. Val av styrelseordförande och tre (3) styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå.

9. Val av en (1) verksamhetsgranskare och en (1) suppleant för denna.

10. Besluta om annonsorgan för årsmöte eller extra föreningsmöte.

 

Föredrag efter årsmötet av Sune Sahlstedt om «Fornminnen från luften».

 

Adress: Kyrkslätts hembygdsförening, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

 

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s