Berättelser från Lappböle

 

 

Glada miner på publikationstillfället av Berättelser från Lappböle på Gillobacka 16.12.2013.

Fr.v.  Sigbritt Backman, redaktör, Richard Elgert, layout och bildbehandling, Bengt Welin och Leif Moring

 

Foto: Västra Nyland/Mira Strandberg

 

Berättelser från Lappböle av Bengt Welin och Leif Moring. Red. Sigrid Backman

Boken beskriver Lappböle by i Kyrkslätt i ett historiskt perspektiv. I boken skildras gårdar, småbruk, snickarverkstäder, trädgårdsodlingar, Porkalaparentesens inverkan på byn samt olika former av förenings- och andelsverksamhet bland byborna. En arbetsgrupp  började år 2010 samla in fotografier och intervjua äldre ortsbor om händelser i byn och Bengt Welin och  Leif Moring har skrivit de flesta avsnitten i boken. Det insamlade materialet har kompletterats med andra skribenters texter om livet i Lappböle. Flera intressanta levnadsöden skildras.

Boken är till salu börjande 16.12.2013 i Jonttes bybutik i Lappböle, på Luckan, hos Hembygdsföreningen, i Info Bokhandeln i Kyrkslätt och hos Bengt Welin och Leif Moring. Boken kostar 25 euro.

Den finskspråkiga versionen av boken är under arbete. Planerad utgivning  2014.

 

 

Invigning av Gillobacka föreningshus 24. – 25.8.2013

På lördagen 24.8. samlades ca 20 personer för att delta i invigningen av Hembygdsföreningens hus på Gillobacka. På söndagen 25.8. hölls motsvarande presentationer på finska med 30-talet deltagare. Styrelseordförande Bengt Welin hälsade alla välkomna. Han tackade också alla som deltagit i renoveringsprojektet och alla bidragsgivare. Därefter berättade projektledaren Börje Forsberg om husets renovering som påbörjades 2007. Arbetet har utförts med frivilliga krafter förutom specialarbeten. Ca 30 personer har alltsom allt deltagit men kärnstyrkan har bestått av 5-6 energiska män. Talkotimmarna är nu uppe i 6180 och kostnaderna är på budgetnivå.
Huset har inomhus genomgått stora reparationer. T.ex. avlägsnades alla golv liksom ca 30 m3 jord under dem. De två lägsta stockvarven byttes ut och alla invändiga ytor förnyades. På en stockvägg hittades ett tidningsurklipp från 1908 vilket tyder på att huset byggdes i början på 1900-talet.
Den gamla rappningen på ytterväggarna förnyades helt och plåttaket ersattes med ett tegeltak med gamla tegelpannor som donerades till föreningen. I övrigt användes också traditionellt material. Ytterväggarna kalkmålades vita enligt ett krav av en bidragsgivare.  Till största delen anlitades lokala leverantörer. Husets utseende fick ej ändras och den nya farstun är gjord enligt modell från ett gammalt fotografi.
Husets bottenvåning är klar och tagen i bruk. Övre våningen färdigställs och  möbleras denna höst. En gårdsbyggnad är under uppförande. Huset har delvist möblerats med möbler från Sarfvik gård.


Sigbritt Backman höll därefter ett intressant föredrag om Gillobacka enstaka hemman som hästammar från 1600-talet.  På 1900-talet skedde ofta ägarbyten och 1920 förvärvade direktör Oscar Öflund gården. Han var verksam inom tryckeribranschen och gården var hans fritidsverksamhet. Herr och fru Öflund hade ett stort umgänge och hade många fester på gården. 1928 förstorades karaktärsbyggnaden. Gården hade ett stort jordbruk med trädgård och vackra planteringar. Gården hade många anställda som delvis bodde på gården i chaufförsstugan och andra hus. 1937 byggdes  Jorvasvägen som vid Gillobacka ersatte Kungsvägen mot Helsingfors. Erik Welin föddes i chaufförsstugan och bodde där med sina föräldrar och två systrar. Erik Welin kom tillbaks till Gillobacka och anslöt sig till talkogruppen efter ett helt liv i Australien.
Under Porkalaparentesen verkade ett daghem med 80 barn i karaktärshuset. Sigbritt Backman har intervjuat en person som vistades som barn på daghemmet och som berättade att man kunde köpa öl och choklad i chaufförsstugan.
Öflund avled i slutet av 1940-talet och 1963 köpte Helsingfors stad Gillobacka. Gården stod öde, förföll och huvudbyggnaden brändes slutligen upp. 1989 köpte Kyrkslätts kommun 55 ha söder om landsvägen och området bebyggdes delvist med småhus – Bredberget.
På Gillobacka gårdsområde kan man ännu se rester av den gamla parken med trappor och planteringar.

Invigning av Gillobacka föreningshus 24.8.2013

Kyrkslätts hembygdsförening har renoverat den s.k. chaufförstugan vid Gamla Kustvägen i Jorvas. Den är ett av de två hus som finns kvar av Gillobacka gård med anor från 1500-talet. Huset byggdes i början av 1900-talet. Sitt namn har det fått av att gårdens chaufför bodde i byggnaden från slutet av 1930-talet till 1944.
Då hembygdsföreningen fick huset i sin ägo år 2007 hade det stått tomt i många år och förfallit. Nu har byggnaden renoverats, i huvudsak med talkokraft. Endast en del arbeten på andra våningen återstår.
Huset är i första hand Kyrkslätts hembygdsförenings mötes- och samlingslokal, men också andra föreningar kan hyra in sig där. I bottenvåningen finns mötesrum, pausrum samt ett större seminarierum.


Under Kyrkslättsdagarna är allmänheten välkommen, lördagen den 24 augusti kl. 14¬16, till invigningen av föreningshusets nedre våning. På programmet står bl.a. presentation av byggprojektet och huset historia. Försäljning av föreningens publikationer.

Information: 050 525 2126, 050 514 2843   Adress: Bredbergsfonden 2 C, Jorvas   http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi

Gillobackan yhdistystalon vihkiäiset 25.8.2013

Kirkkonummi-päivänä sunnuntaina 25.8. kotiseutuyhdistyksen talossa on alakerran vihkiäiset klo 14-16. Ohjelmassa mm. rakennusprojektin ja talon historian esittely. Kotiseutu-yhdistyksen julkaisujen myynti.

Lisätietoja p: 050 525 2126, 050 514 2843    Osoite: Laajakalliontausta 2 C, Jorvas    http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi

 

Gärdesgårdskurs tis. 11.6.2013 kl. 18.00 på Ragvalds museiområde

Tips och råd hur man bygger en gärdesgård.
Paul Boström berättar och visar och du kan få pröva på hur vidjan vrids!
Arrangör: Kommunens kulturtjänster och Kyrkslätts Hembygdsförening rf

 

Hindersby  Folk hus och händelser i min hemby av Gunnel Pettersson

Jag står på Tolls hållplats och väntar på tåget till Kyrkslätt. Då får jag syn på en liten rosenbuske. Det är den vita väldoftande rosen, Johannerosen, som finns på de flesta gamla gårdstun. När jag betraktar rosen kommer jag ihåg gamla tider och i minnet reser jag bakåt i tiden före vinterkriget.
Så berättar Gunnel Pettersson (1933–2011) i boken om sin barndomsmiljö i Hindersbytrakten i Kyrkslätt, som hon sedan återvände till som vuxen och levde kvar i till sin död. Gunnel hörde till den generation av kyrkslättsbor som fick uppleva stora förändringar genom krigsårens händelser och Porkalaparentesens efterdyningar och omvälvningar. Livet var ingen dans på rosor, även om det ibland fanns rosor vid vägen. Som liten flicka förlorade Gunnel sin mor, själv blev hon tidigt änka med tre små barn och ett fjärde på väg.
Gunnel var intresserad av sin hembygd och tyckte om att skriva och teckna ned uppgifter om folk och platser i hembyn. Läsaren får följa med på en tidsresa där hon klarögt iakttagande skildrar Hindersby under tider som flytt, berättar minnen av människor som inte längre finns och kombinerar minnesbilderna med hus, miljöer och andra riktmärken så som de ser ut i våra dagar. En del har förändrats, men förvånansvärt mycket finns ännu kvar både det förflutna och nuet är ständigt närvarande. (Sheila Liljeberg-Elgert)

Efter Gunnels död 2011 kompletterades och redigerades bokmanuskriptet av en arbetsgrupp bestående av Hans Brenner, Sol-Britt Kärki, Mikael Pettersson och Sigbritt Backman (red.). För layouten står Richard Elgert. Boken Hindersby Folk, hus och händelser i min hemby utges i Kyrkslätts hembygdsförenings publikationsserie och finns till salu hos Kyrkslätts hembygdsförening, i Info-bokhandeln och Luckan i Kyrkslätt.

15.5.2013

 

Medlemsbrev april 2013


Bästa medlem i Kyrkslätts hembygdsförening


De tillsatta arbetsgrupperna har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2012.

Under verksamhetsåret 2012 utkom i föreningens regi Tove Fagerholms bok om Kyrkslätts bibliotek För mångfald mot enfald, Kierrätystä 150 vuotta. Heli Hägg stod för den finska översättningen. I december utkom på utomstående förlag Hans Brenners bok Nya rön i Kyrkslätts historia. Boken ingår som en del av hembygdsföreningens skriftserie.

Gillobacka projektet har framskridit planenligt under ledning av Börje Forsberg. Antalet talkotimmar uppgick i slutet av året till 5341. Dessutom har yrkesmän anlitats för olika uppgifter. Nedre våningen har tagis i bruk. Föreningen har hyrt ut utrymmet till Medborgaristitutet i  Kyrkslätt och Jorvas marthakrets.
Kyrkslätts hembygdsförening undertecknade den 8 mars 2013 ett avtal med Kyrkslätts kommun om bildandet av Kyrkslätts lokalhistoriska arkiv. Arkivet har till förfogande 145 m2 utrymme av kommunens gamla arkiv på Gamla Hindersbyvägen 19 A.

Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte 17.3.2013 på Gillobacka med 22 deltagare.

På mötet återvaldes Bengt Welin till styrelseordförande. I styrelsen fortsatte Jöran Ahlbäck (viceordförande), Sol-Britt Kärki (sekreterare) och Tom Swahn med mandat från föregående år, Börje Forsberg (kassör) Ilse Jakobsson-Hack återvaldes och som ny medlem valdes Jukka Lehtonen. Jens Berg fortsatte inte när hans mandat gick ut.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan jämte budget för 2013. Efter att de stadgeenliga ärendena behandlats, berättade Hans Brenner hur hans senaste bok Nya rön i Kyrkslätts historia kommit till.

På styrelsemötet på Gillobacka 16.4.2011 fastställdes föreningens arbetssprogram för 2013.

Publikationsverksamhet
Arbetsgrupp: Jukka Lehtonen (sammankallare), Börje Forsberg och Sigbritt Backman kallas in som sakkunniga vid behov. Sigbritt Backman slutför  redigeringen av en bok om Lappböle.  Ombrytning, översättning och tryckning  görs i den takt finansiering går att uppbringa. En bok om Hindersby utkommer under 2013. Boken utges på utomstående förlag men ingår i Hembygdsföreningens skriftserie.
Carola Welin sköter föreningens hemsida  http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi/start/ under 2013. 

Museiverksamhet
Arbetsgrupp: Sigbritt Backman (sammankallare) Ilse Jacobsson-Hack, Kaja Lindberg (museivärdinna), expertmedlem Peter Sjöstrand. Verksamheten omfattar bl.a. uppdatering av inventeringen av samlingarna samt guidning som görs av gruppens medlemmar samt av frivilliga.

Arkivverksamhet
Arbetsgrupp: Sigbritt Backman (sammankallare), Otto Kangasniemi, Ritva Kjerin, Paula Leino, Jukka Lehtonen, Tom Swahn. Arbetsgruppen startar och upprätthåller Kyrkslätts lokalhistoriska arkiv enligt samarbetsavtalet med Kyrkslätts kommun. Arbetsgruppen väljer inom sig en arkivföreståndare.

Fastighetsskötsel
Arbetsgrupp: Bengt Welin (sammankallare), Börje Forsberg, Paul Boström (expertmedlem). Underhållsarbetena på Alisgården fortsätter i den takt budgetmedel kan uppbringas. Arbetena på Gamla Ängsberg i Kurkisto fortsätter med reparation av lidertak.

Finansiering av verksamheten

Börje Forsberg (kassör) ansvarar för kontakterna med bidragsgivarna och sköter ansökningarna om understöd. I hans team arbetar Sol-Britt Kärki.

Gillobacka föreningshus
Adminstrationen av föreningshuset jämte referensbiblioteket sköts av Tom Swahn (sammankallare) Sol-Britt Kärki och Börje Forsberg.

Gillobackaprojektet
Talkogrupp: Börje Forsberg (sammankallare), Leif Moring, Tom Swahn, Bengt Welin och Erik Welin.  Paul Boström är ansvarig mästare. Talkoarbetet och restaureringen av byggnaden fortsätter i enlighet med restaureringsplanen. Nedre våningen är i bruk. Övre våningen blir färdig under året likaså en gårdsbyggnad om resurser finns att tillgå. 

Kyrkslättsdagarna 24.-26.8. 2012

Projektgrupp : Sol-Britt Kärki är kontaktperson till kommunen. På programmet ingår bl.a. invigning av Gillobacka föreningshus, förevisning av museerna samt boktorg.

Övriga evenemang

Hembygdsföreningen  (Paul Boström) håller en kurs i gärdesgårdsbygge 11.6.2013  som ett samprojekt med Kyrkslätts kommun. Hembygdsföreningen (Sigbritt Backman) har en guidad tur till Masaby 7.9.2013 som ett samprojekt med Kyrkslätts kommun. Föreningen deltar i Finlands svenska hembygdsförbunds 30 års jubileum och museidagar på Majvik 14.-15.9.2013. Föreningen deltar i Kyrkslätts julkalender och håller öppet hus med bokförsäljning.

Övrigt

Gårdstalko på Alisgården hålls måndagen den 13 maj kl. 14-18. Alla är välkomna att delta. Tag krattor och övriga redskap med er. Vänligen ring Bengt Welin 050 5142843 för att meddela om deltagande.

VÄRVNING AV NYA MEDLEMMAR
Kanske Du känner någon som är intresserad av hembygdsarbetet. Du kan be dem besöka vår hemsida eller kontakta direkt per telefon; Börje Forsberg 050 5252126, Sol-Britt Kärki +358 40 831 3069 eller Bengt Welin 050 5142843.

FRIVILLIGT BIDRAG I SAMBAND MED BETALNINGEN AV MEDLEMSAVGIFTEN
Föreningen är tacksam för frivilliga bidrag om t.ex. 10-20 € (Konto FI 4940 5523 4000 0415).


Hembygdsföreningens styrelse önskar alla medlemmar en trevlig sommar.

På styrelsens vägnar
Bengt Welin

Arkivrådgivning

Arkivrådgivning  23.4.13 kl 18 på svenska och  25.4.13 kl 18 på finska. Vi berättar hur man gör upp arkivscheman och ordnar föreningsarkiv samt privata gårds- och personarkiv. Se flikenKLA/KPA.

 

Gärdesgårdskurs tis. 11.6.2013 kl. 18.00 på Ragvalds museiområde

Tips och råd hur man bygger en gärdesgård.
Paul Boström berättar och visar och du kan få pröva på hur vidjan vrids!
Arrangör: Kommunens kulturtjänster och Kyrkslätts Hembygdsförening rf

 

KLA - informations- och utbildningsmöte 6.4.2013 kl. 12.00

Lördagen den 6 april arrangerades i arkivet ett informations- och utbildningsmöte för intresserade. Arkivchef Mikael Korhonen, vid Svenska litteratursällskapet, föreläste  om vårt lokala minne och arkivfrågor. Därefter gavs det möjlighet att diskutera och ställa frågor om det lokalhistoriska arkivet.

Adressen var Gamla Hindersbyvägen 19 A. Anmälningar togs emot av  Sigbritt Backman, tfn 050-35 73 791

 

Årsmöte 2013

Årsmöte i Gillobacka föreningshus hölls söndagen den 17.3.2013. Stadgeenliga ärenden behandlades. Dessutom berättade Hans Brenner  om sin nya bok ”Nya rön från Kyrkslätts historia”. 22 personer hade ställt upp.

 

Kyrkslätts lokalhistoriska arkiv KLA

På initiativ av Kyrkslätts hembygdsförening beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt den 4 februari 2013 grunda ett lokalhistoriskt arkiv. Arkivet kommer att verka i kommunens gamla centralarkiv vid Gamla Hindersbyvägen 19 A.

Ett lokalhistoriskt arkiv är ett allmänt arkiv som tar emot, förvarar och gör tillgängligt arkivmaterial av privat karaktär med anknytning till en viss orts kultur och historia, d.v.s. privatpersoners, föreningars, organisationers samt samfunds arkiv och handlingar, fotografier, bild- och ljudupptagningar.

Kyrkslätts lokalhistoriska arkiv kommer att betjäna både föreningar och privata personer som vill överföra sina gamla handlingar till arkivet. Handlingar kan lämnas till arkivet både som tidsbunden deposition och som donation. Det lokalhistoriska arkivet betjänar kommuninvånarna genom att insamla, förvara och ställa till förfogande källor till Kyrkslätts historia och därmed fördjupa och bredda kunskapen hos Kyrkslättsbor om ortens förflutna.

Fr.v. kommundirektör Tarmo Aarnio, Sol-Britt Kärki och Bengt Welin

8.3.2013

 

 

Nya rön från Kyrkslätts historia - Hans Brenner

Den här boken vänder sig till personer intresserade av att fördjupa sitt vetande i hembygdens människors liv och öden under svunna dagar. Fokus är satt på dåtida levnadsförhållanden för den vanliga Kyrkslättsbon, ett perspektiv som ibland förbises i historieskrivningen.
I boken presenteras under sex kapitel liv och leverne för olika grupper sockenbor som dragoner och soldater, torpare och sjöfolk ävensom personer på ting och i sockenstyre. Det är min förhoppning att läsaren i någon utsträckning ska kunna igenkänna sådana personer vilkas släkt även under senare tid förekommit i olika byar i Kyrkslätt. Tidsmässigt hänför sig berättelserna i huvudsak till åren 1750–1920.
En speciell källa har varit de brev från min farfars farfar till hans söner i Helsingfors och som skrivits huvudsakligen på Stor-Kantskog ¬Mellangård, Vårdnäs och Junkars mellan åren 1825 och 1860. De i boken refererade¬ breven innehåller främst vardagens små bestyr och bekymmer men en inblick fås även i seglation, dåtida samfärdsel och näringar som handel, jordbruk och fiske.

ISBN 978-952-99678-6-5

15.1.2013