Kyrkslätt julkalender 2012

Öppet hus i föreningshuset i Gillobacka hölls tisdagen 18.12. 2012 kl. 16 - 19.
Presentation och försäljning av de nyaste publikationerna.
                                                                                                        

 För mångfald mot enfald - Kierrätystä 150 vuotta

I Hembygdsföreningens publikationsserie gavs den fyrtioförsta boken ut den 1.10.2012. Författaren är Tove Fagerholm och hon har skrivit och sammanställt en tvåspråkig bok om bibnlioteket och dess verksamhet i Kyrkslätt under de 150 år som biblioteket funnits i kommunen. Översättningen till finskan har gjorts av Heli Hägg.

Nedan är en bild av författaren på Gillobacka samt en bild av bokens pärm.

                                  

 

 

Resultatet av Kyrkslättsdagarna 24. - 26.8.2013

  Gesterby museiområde

På Gesterby ladugårds vind förvaras en del av Kyrkslätts hembygdsförenings samling av allmogeföremål. Samlingarna visades under Kyrkslättsdagarna 25-26.8.2012 kl. 14-16 och besågs av ca 50 personer.

Samlingarna visas också enligt överenskommelse. Förfrågningar 050 3573791 eller 040 5844945.                          

Adress: Gesterby gård, Gesterbystigen 1, 02400 Kyrkslätt


Alisgården

På Alisgården i Lappböle består samlingarna i huvudsak av allmogeföremål som insamlats i Kyrkslätt på 1910-talet.

Den 26 augusti 2012 kl. 14-16 lärde Kaja Lindberg fingervirkning och visade hur man gör snurreband för ca 30 intresserade besökare.

Information: 050 3573791, 09 2566479, 040 5844945.             

Adress: Alisgårdsvägen 1, 02520 Lappböle


Gillobacka föreningshus

På Kyrkslättsdagarna var det på Gillobacka öppet hus och bokförsäljning söndagen 26.8 kl. 12-15. Totalt ca 50 personer tittade in och beundrade  huset, där renoveringsarbetet framskrider sakta men säkert.  Medborgarinstitutet  börjar hålla sin kurs i hembygdsforskning och kulturhistoria i Gillobackahuset från och med denna höst.

Mer information: 050 525 2126, 050 514 2843               

Adress: Gillobacka, Bredbergsfonden 2 C, Jorvas

 

Vårt byggnadsarv

Resultatet av vandringen genom Kyrkslätts centrum - "Vårt byggnadsarv"
Söndagen den 9. september 2012 kl. 12-15

Ca 10 personer deltog i evenemanget. Under vandringen besöktes Ragvalds, Gesterby gård samt hembygdsföreningens föreningshus och herrgårdsparken i Gillobacka. Deltagarna färdades på egen hand mellan de olika platserna.

Klicka här för karta och utförlig beskrivning av rutten.

 

Kurs i byggande av gärdesgård på Ragvalds museiområde 2.6.2012

 

 

Personerna på bilden är fr. vänster: Matti Orava, Kristina Peldan, Stefan Simonen, Birgit Mattila, Sami Vainionpää, Bengt Welin, Paul Boström (kursledare), Börje Forsberg, Christina Bergenström och Patricia Forsberg.
Mats Welin, Tom Lindberg, Anni Lindholm och Leif Sjöholm hade avlägsnat sig när bilden togs. Gruppbilden togs av Mervi Vatanen.

 

Specialredskap  för att göra kvistarna böjliga. Mats Welin fotograferade.

 

Medlemsbrev 2012

 

Bästa medlem i Kyrkslätts hembygdsförening

De tillsatta arbetsgrupperna har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2011.
Under verksamhetsåret 2011 färdigställdes den svenska översättningen av Ove Enqvists bok om Kajanus bastu. Sigbritt Backman har gjort översättningen och redigeringen medan Richard Elgert har gjort ombrytningen.

Gillobacka projektet har framskridit planenligt under ledning av Börje Forsberg. Antalet talkotimmar uppgick i slutet av året till 4188. Dessutom har yrkesmän anlitats för olika uppgifter. I nedre våningen återstår montering av en del lister, kakel och armaturer, vissa elarbeten, tapeter i ett rum och målningsarbeten. Arbetena flyttar sedan upp till andra våningen som fick golv under 2011.

Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte 11.3.2012 på Stor-Raula med 19 deltagare. På årsmötet utdelades Finland svenska hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver åt Ingalill Ihrcke och Börje Forsberg.  Det bör nämnas att Sigbritt Backman erhöll redan den 19 november 2011 Finland svenska hembygdsförbunds högsta utmärkelse Hembygdsmedaljen i silver på ett förbundsmöte i Borgå.

På mötet återvaldes Bengt Welin till styrelseordförande. I styrelsen fortsatte Börje Forsberg (kassör), Jens Berg, Ilse Jakobsson-Hack med mandat från föregående år. Jöran Albäck (viceordförande) återvaldes och som nya medlemmar valdes Sol-Britt Kärki (sekreterare) och Tom Swahn. Ros-Mari Forsbacka och Kaja Lindberg fortsatte inte när deras mandat gick ut.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan jämte budget för 2012. Efter att de stadgeenliga ärendena behandlats, höll Ingalill Ihrcke ett intressant föredrag  under rubriken Kyrkslättnyheter i pressen kring sekeskiftet 1900.

På styrelsemötet på Gillobacka 10.4.2011 fastställdes föreningens arbetssprogram för 2012.
Publikationsverksamhet
Arbetsgrupp: Hans Brenner (sammankallare), Tove Fagerholm ordinarie medlem, Börje Forsberg och Sigbritt Backman kallas in som sakkunniga vid behov. Arbetet med en bok om Kyrkslätts bibliotek med anlednig av bibliotekets 150-årsjubileum påbörjades 2011. Skrivning och översättning är klar. Tryckning görs under 2012.
Carola Welin sköter föreningens hemsida  http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi/start/ under 2012.
Museiverksamhet
Arbetsgrupp: Sigbritt Backman (sammankallare) Ilse Jacobsson-Hack, Kaja Lindberg (museivärdinna), expertmedlem Peter Sjöstrand. Verksamheten omfattar bl.a. uppdatering av inventeringen av samlingarna samt guidning som görs av gruppens medlemmar samt av frivilliga. Museigruppen gör tillsammans med styrelsen en plan för tömning av lagret på Sigurds under 2012. En del möbler och föremål tas i användning på Gillobacka och en del kan placeras på Alisgården.
Arkivverksamhet
Arbetsgrupp: Sigbritt Backman (sammankallare), Ritva Kjerin, Mikael Korhonen (expertmedlem)
Arkivgruppen fortsätter att sköta föreningens arkiv. Föreningen planerar att överta kommunens gamla arkiv under första halvan av 2012 som lokalhistorisk arkiv förutsatt att en slutlig överenskommelse med kommunen kan nås.

Fastighetsskötsel

Arbetsgrupp: Bengt Welin (sammankallare), Börje Forsberg, Paul Boström (expertmedlem). Underhållsarbetena på Alisgården fortsätter i den takt budgetmedel kan uppbringas. Arbetena på Gamla Ängsberg i Kurkisto fortsätter med reparation av lider. Åkrarna harvas.
Finansiering av verksamheten
Börje Forsberg ansvarar för kontakterna med bidragsgivarna och sköter ansökningarna om understöd. Han arbetar i team med Jöran Albäck och Jens Berg.
Gillobackaprojektet
Projektgrupp: Börje Forsberg (sammankallare), Leif Moring, Tom Swahn och Bengt Welin. Dessutom medverkar bl.a. Erik Welin i talkoarbetet.  Paul Boström är ansvarig mästare. Talkoarbetet och restaureringen av byggnaden fortsätter i enlighet med restaureringsplanen. Nedre våningen tas i bruk under året. Planeringen på en ny gårdsbyggnad inleds.
Kyrkslättsdagarna 24-26.8 2012
Projektgrupp : Sigbritt Backman är kontaktperson till kommunen. Programmet bestäms senare.
Kurs i byggande av gärdesgård 2.6.2012

Kursen sköts som ett samprojekt med Kyrkslätts kommuns kulturtjänster. Paul Boström är kursledare.
Guidad tur Ragvalds – Gesterby gård – Gillobacka 9.9.2012
Turen sköts som ett samprojekt med Kyrkslätts kommuns kulturtjänster. Projektledare Sigbritt Backman.
Övrigt
Gårdstalko på Alisgården hålls torsdagen den 3 maj kl. 14-18. Alla är välkomna att delta. Tag krattor och övriga redskap med er.

VÄRVNING AV NYA MEDLEMMAR
Kanske Du känner någon som är intresserad av hembygdsarbetet. Du kan be dem besöka vår hemsida eller kontakta direkt per telefon; Börje Forsberg 050 5252126 eller Bengt Welin 050 5142843.
Hembygdsföreningens styrelse önskar alla medlemmar en trevlig sommar.

På styrelsens vägnar

Bengt Welin