Kyrkslättdagarna 2015

ÖPPET HUS PÅ GILLOBACKA

Under Kyrkslättsdagarna var allmänheten välkommen till Gillobacka lördagen den 29 augusti kl. 14-16. Gamla foton med anknytning till Jolkby visades. Även övre våningen var öppen. Försäljning av föreningens publikationer.

AVOIMET OVET

 Gillobackaoli auki  Kirkkonummipäivinä lauantaina 29.8. klo 14-16. Näytettiin vanhoja valokuvia joilla on yhtymäkohta Jolkbyhyn. Myös yläkerta oli auki. Kotiseutuyhdistyksen julkaisujen myynti.

På Alisgården lärde Kaja Lindberg besökarna göra leksakskor av kottar den 30. augusti 2015.

Under Kyrkslättsdagarna var Gesterby museet öppet 29.8 och 30.8 kl 12-14.

 

Städtalko

Vi arrangerade städtalko utanför Alisgården onsdagen den 6 maj kl 13. Den som deltog hade kratta med sig. Adressen var Alisgårdsvägen 1, Lappböle. 

 

Medlemsbrev april 2015

Bästa medlem i Kyrkslätts hembygdsförening

De tillsatta arbetsgrupperna har arbetat enligt verksamhetsplanen för 2014.

I december utgav Hembygdsföreningen Bengt Welins och Leif Morings bok Kertomuksia Lapinkylästä. Boken har nr. 45 i Hembygdsföreningens skriftserie. Sigbritt Backman var redaktör för boken och Richard Elgert skötte ombrytningen. En del av möblerna och museiföremålen från Sarfvik är nu utställda på Alisgården samt på Gillobacka. Verksamheten på Gillobacka hembygdsgård har  kommit igång. I hembygdsgårdens övre våning har ett referensbibliotek bildats. Verksamheten på  Kirkkonummen paikallisarkisto – Arkivalia – Kyrkslätts lokalarkiv i Hindersby fortsätter planenligt. På Kyrkslättsdagarna i augusti höll fil.mag. Ingalill Ihrcke på Gillobacka ett föredrag på svenska och finska med anledning av att 150 år förflutit sedan föreningens grundare J.E.Rosberg föddes.

Gillobacka hembygdsgård är nu så gått som klar.I slutet av året uppgick antalet talkotimmar tilll 7415. Dessutom har yrkesmän anlitats för olika uppgifter.

Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte 15.3.2014 på Gillobacka hembygdsgård med 14 deltagare.

På mötet återvaldes Bengt Welin till styrelseordförande. I styrelsen fortsatte Jöran Ahlbäck, Sol-Britt Kärki och Tom Swahn med mandat från föregående år. Börje Forsberg och Jukka Lehtonen återvaldes. Som ny styrelsemedlem valdes Kurt Ekman. Ilse Jakobsson-Hack fick ett stort tack för sin mångåriga verksamhet i styrelsen.  Som verksamhetsgranskare fungerar Sheila Liljeberg-Elgert och Krister Malmström, suppleanter Edvin Malmsten och Kristian Lindfors.

På årsmötet presenterades verksamhetsberättelsen för 2014 och bokslutet fastställdes. Därefter fastställdes styrelsens förslag till verksamhetsplan jämte budget för 2015. Efter att de stadgeenliga ärendena behandlats höll Hans Brenner ett intressant föredrag med rubriken Vatten och väderkvarnar i en kustbygd.

På styrelsemötet på Gillobacka hembygdsgård 23.4.2015 fastställdes föreningens arbetssprogram för 2015.

Publikationsverksamhet

Arbetsgrupp: Jukka Lehtonen (sammankallare), Börje Forsberg och Sigbritt Backman kallas in som sakkunniga vid behov. En bok om Makilos historia på svenska av Ove Ehnqvist med Sigbritt Backman som redaktör utges under året. Även en ny upplaga av den svenska versionen av Det Gamla Kyrkslätt ges ut om föreningen kan skaffa medel till detta.    

Carola Welin sköter föreningens hemsida  http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi/start/ under 2015.  

Museiverksamhet

Arbetsgrupp: Sigbritt Backman (sammankallare), Bertil Bergström, Ragni Helenius, Ilse Jakobsson-Hack, Kaja Lindberg, och samt Peter Sjöstrand som expertmedlem.

Verksamheten omfattar bl.a. uppdatering av inventeringen av samlingarna samt guidning på museerna.

Arkivverksamhet Kirkkonummen paikallisarkisto – Arkivalia – Kyrkslätts lokalarkiv

Arbetsgrupp: Sigbritt Backman (sammankallare), Tom Swahn, Jukka Lehtonen, Ritva Kjerin, Milja Koskimies och Paula Leino som expertmedlem.

Arbetsgruppen utvecklar och upprätthåller Kyrkslätts lokalarkiv enligt samarbetsavtalet med Kyrkslätts kommun. Arkivet ger rådgivning om arkivering till föreningar och privatpersoner. Arkivets medarbetare tar emot material till arkivet samt deltar i sammankomster och möten för att informera om arkivets verksamhet.

Intressebevakning av hembygds-,  miljö- och kulturfrågor

Utlåtanden till kommunen sköts av en arbetsgrupp bestående av  Kurt Ekman (sammankallare) Sigbritt Backman och Tom Swahn.

Fastighetsskötsel

Arbetsgrupp: Leif Moring (sammankallare från 1.8.2015), Börje Forsberg, Bengt Welin, Paul Boström (expertmedlem). Underhållsarbeten kommer att göras på Alisgården, Gesterby och Gamla Ängsberg i Kurkisto.

Finansiering av verksamheten

Jöran Ahlbäck fungerar som kassör. Sol-Britt Kärki ansvarar för kontakterna med bidragsgivarna och sköter ansökningarna om understöd.

Gillobacka hembygdsgård

Adminstrationen av föreningshuset jämte referensbiblioteket sköts av Börje Forsberg (sammankallare) och Sol-Britt Kärki.

Flyttning av Tinastugan från Masaby till Alisgården samt slutarbeten på Gillobacka

Projektgrupp: Börje Forsberg. Tinastugan rivs på våren 2015 och byggs upp på Alisgården under året förutsatt att nödvändiga myndighetslov erhålls. De sista arbetena på hembygdsgården utförs under sommaren 2015  

Kyrkslättsdagarna 28 - 30.8. 2015.

Projektgrupp : Sol-Britt Kärki är kontaktperson till kommunen. I programmet ingår bl.a. öppethållning av muséerna samt Gillobacka hembygdsgård.

Antalet medlemmar vid utgången av 2014 var 128.

VÄRVNING AV NYA MEDLEMMAR

Kanske Du känner någon som är intresserad av hembygdsarbetet. Du kan be dem besöka vår hemsida eller kontakta direkt per telefon; Sol-Britt Kärki +358 40 831 3069 eller Bengt Welin 050 5142843.

FRIVILLIGT BIDRAG I SAMBAND MED BETALNINGEN AV MEDLEMSAVGIFTEN

Föreningen är tacksam för frivilliga bidrag om t.ex. 10-20 € (FI 4940 5523 4000 0415)

Hembygdsföreningens styrelse önskar alla medlemmar en trevlig sommar.

På styrelsens vägnar

Bengt Welin

 

Årsmöte 15.3.2015

Årsmöte i Gillobacka föreningshus hölls söndagen den 15.3.2015 kl. 15.00.

Stadgeenliga ärenden behandlades och dessutom höll Hans Brenner föredraget

"Vatten- och väderkvarnar i en kustbygd".