Medlemsinformation för år 2023

Årsmöte lördagen den 18 mars 2023 kl.14.00

Adress: Kyrkslätts hembygdsförening, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

Medlemmarna i Kyrkslätts hembygdsförening kallas till ordinarie årsmöte med föredrag av Sture Lindholm som i huvudsak berättar om sin senaste bok under rubriken ”Dragsvik – där inbördeskriget inte slutade 1918”.

 

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas.

2. Val av mötesordföranden, sekreterare, två protokolljusterare som vid behov kan verka som rösträknare.

3. Konstatera mötets laglighet och beslutfördhet.

4. Godkänna föredragningslistan för mötet.

5. Presentera bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande.

6. Besluta om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.

7. Fastställa verksamhetsplanen, medlemsavgiftens storlek och budgeten.

8. Val av styrelseordförande och tre (3) styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå.

9. Val av en (1) verksamhetsgranskare och en (1) suppleant för denna.

10. Besluta om annonsorgan för årsmöte eller extra föreningsmöte.

Medlemsbrev 1 / februari 2023 - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs brevet

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s