Officiella namn på svenska och finska.

Kyrkslätts hembygdsförening rf  grundades år 1910 och år 2018 registrerades Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry som föreningens officiella namn på finska.

Föreningens stadgar

Gällande stadgar: Uppdaterade år 2021 med bl.a. möjlighet till distans- och hybridmöten.

1. Föreningens namn och hemort.

Föreningens namn är Kyrkslätts hembygdsförening rf, Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry och dess hemort är Kyrkslätt. Föreningens protokollspråk är svenska.

2. Syfte och verksamhetsformer.

Föreningens syfte är att

- arbeta för en fördjupad kännedom om Kyrkslätt, dess natur, folk, historia samt utgöra en förenande länk mellan nuvarande och forna Kyrkslättsbor.

- verka för omvårdnad av allt som ur kulturell, historisk, estetisk eller vetenskaplig synpunkt med tanke på hembygden förtjänar att bevaras och dokumenteras.

- väcka intresse för hembygdsforskning och naturskydd samt bevarandet av kulturella minnen. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

- genom initiativ och utlåtanden ta del i frågor som berör hembygdens samhällsplanering.

- föranstalta undersökningar och utge publikationer som hänför sig till föreningens verksamhetsområde.

- bedriva musei- och arkivverksamhet, insamla, vårda och visa fornsaker, handlingar, litteratur, kartor, målningar, teckningar, planscher, fotografier m.m. belysande förhållandena i Kyrkslätt och hembygdsforskning överhuvud.

- genom samkväm, föredrag, seminarier samt utställningar förena föreningsmedlemmar och andra av hembygdsarbete intresserade personer.

Föreningen stöder sin verksamhet genom att

- arrangera utställningar, fester, basarer, konserter och dylika evenemang.

Föreningen har rätt att ansöka om och emottaga understöd och kan även emottaga och förvalta testamentariska gåvor och andra donationer av såväl fast som lös egendom eller pengar. Föreningen har rätt att äga fast egendom, idka förlagsverksamhet med publikationer och audiovisuella hjälpmedel samt med tillstånd ordna lotterier och penninginsamlingar. 

3. Underavdelningar.

Föreningen kan ha oinregistrerade underavdelningar.

4. Kontakter.

Föreningen kan upprätthålla kontakt med liknande organisationer i hemlandet och utomlands.

5. Medlemmar.

Envar som stöder föreningens syfte kan bli ordinarie medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen. Till hedersmedlem kan styrelsen kalla medlem som förtjänstfullt arbetat för föreningen. Erhållna medlemsrättigheter bevaras. En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller att vid föreningens möte anmäla om utträdelse för anteckning i protokollet. Medlem som under två år i följd inte har erlagt sin medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen kan utesluta medlem om en medlem inte längre omfattar föreningens syfte och uppenbart skadar och motarbetar föreningen.

6. Medlemsavgifterna.

Årsmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgiften som uppbärs av de ordinarie medlemmarna. Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift.

7. Styrelsen.

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och sex (6) andra ordinarie medlemmar. Årsmötet väljer ordförande för ett (1) år i sänder och ordinarie medlemmar för två (2) år. Tre (3) medlemmar avgår årligen. Medlem som är i tur att avgå kan återväljas. Genom lottning avgörs vilka ordinarie medlemmar avgår första gången. Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt utser inom eller utom sig sekreterare, kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då denne har förhinder på kallelse av viceordföranden, eller om minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutsför när minst hälften (½) av dess medlemmar är närvarande, ordföranden eller viceordföranden medräknade. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

8. Föreningens namntecknare.

Föreningen namn tecknas av styrelsens ordförande allena eller viceordförande tillsammans med någon styrelsemedlem. En person som är utsedd av styrelsen har också rätt att teckna föreningens namn. 

9. Räkenskapsperiod och revision.

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskaren senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskaren skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

10. Föreningens möten.

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden februari - mars månad. Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättiga medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet har framställts hos styrelsen. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte annat bestämts i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de angivna rösterna. Omröstningen avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Då styrelsen eller föreningsmötet så besluter, är deltagande i föreningens möten också möjligt genom distans- och hybridmöte samt via e-post eller andra tekniska hjälpmedel före eller under mötet.

11. Kallelse till föreningens möte.

Styrelsen skall sammankalla föreningens möte senast tio (10) dagar för mötet genom annons i av föregående årsmöte fastställd dagstidning.

 

12. Årsmöte.

 

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas.

2. Val av mötesordföranden, sekreterare, två protokolljusterare som vid behov kan verka som rösträknare.

3. Konstatera mötets laglighet och beslutfördhet.

4. Godkänna föredragningslistan för mötet.

5. Presentera bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande.

6. Besluta om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.

7. Fastställa verksamhetsplanen, medlemsavgiftens storlek och budgeten.

8. Val av styrelseordförande och tre (3) styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå.

9. Val av en (1) verksamhetsgranskare och en (1) suppleant för denna.

10. Besluta om annonsorgan för årsmöte eller extra föreningsmöte.

 

 

13. Stadgeändring.

Förslag om ändring av dessa stadgar bör behandlas av föreningsmöte och antas av detta med minst tre fjärdedels (3/4) röstövervikt. Av enskild medlem framställt förslag om stadgeändring bör skriftligen inlämnas till styrelsen två veckor före mötet och styrelsen kan på möte som hålles senast två veckor före årsmötet själva besluta om förslag till stadgeändring.

14. Upplösning av föreningen.

Frågan om föreningens upplösning bör behandlas av två på varandra följande möten av vilka det ena bör vara föreningens årsmöte. Tiden mellan dessa möten bör vara minst två (2) veckor. Vid vardera mötet bör förslaget om föreningens upplösning omfattas med minst tre fjärdedels (3/4) röstövervikt. Om föreningen upplöses säkerställs att museets samlingar bevaras av något annat rättsgiltigt samfund och att föreningens övriga tillgångar används för att främja föreningens syfte i enlighet vad föreningens sista möte besluter.

15. Övrigt.

I övrigt gäller vad lagen om föreningar stadgar.