Den allmänna data- skyddsförordningen

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning - GDPR - trädde i kraft i maj 2016 och tillämpas nationellt från den 25 maj 2018.

Redogörelse för registerbehandling

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Namn: Kyrkslätts hembygdsförening rf – Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry

Adress: Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

Webbadress: http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi/svenska/start/

E-postadress: styrelsen@kyhf.fi

Telefonnummer: Föreningen har ingen egen telefon.

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter) i EU:s dataskyddsförordning GDPR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. 

Föreningen får insamla endast för verksamheten nödvändiga pesonuppgifter. Uppgifterna nedan finns i medlemsregistret och de uppgifter som inte är obligatoriska för medlemmar anges som frivilliga att lämna in.

Släktnamn

Förnamn

Adressuppgifter

Telefon

E-post

Övrigt (frivilligt)

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, verksamhetsgranskare, post- och e-postansvarig, rese-, exkursions- och utfärdsarrangörer samt ev. övriga tillsatta funktionärer.

Samtycke för överlämning av uppgifter i medlemsregistret.

Samtycke för publicering av personuppgifter och ev. foto för speciella projekt så som t.ex. resor, exkursioner och kurser m.m. görs separat med i ifrågavarande projekt deltagande medlemmar och med ev. deltagare som inte är medlemmar.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter ur medlemsregistret.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Dataskyddsombudsmannens byrå: https://tietosuoja.fi/sv/framsida