A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Karl Johan Röman

Godsägare Karl Johan Röman 1854-1931
Från år 1885 innehade herr Römnan ordförandeposten i kommunalnämnden under sex år och valdes år 1890 till ordförande i kommunalstämman efter vicehäradshövding G. Viktor Eklund, som på grund af sin vidsträckta juridiska verksamhet önskade avgå.

Enligt tidningen Hufvudstadsbladet den 3 maj 1914:

60 år fyller i dag godsägaren Karl Johan Röman i Kyrkslätt. Herr Röman, som tillhör en gammal svensk odalmannasläkt, har med utomordentligt intresse och stor framgång egnat sig åt jordbruket och landthushållningen i sin hemsocken.
Redan år 1877 öfvertog han af sina föräldrar, som då innehade tre lägenheter, Jolkby vackert belägna hemman, som han fortfarande innehar och hvilket han i alla afseenden häfdat som en mönstergård. År 1896 inlöste han af sin mor och sina syskon Karlsberg rusthåll i Ofverby, hvilken lägenhet han dock för några år sedan sålde. Förutom Jolkby gård innehar herr Röman nu halfva Yttarkurk Annebergs hemman samt Storgård, Mellangård och Lillgård hemman i Ingels by, hvilka lägenheter han tillhandlat sig under de senaste tio åren. Utom denna omfattande jordbruksverksamhet å hemorten har herr Röman utöfvat byggnads- och affärsverksamhet i hufvudstaden, och äger för närvarande här tvenne större gårdar.

Vid sidan af denna vidsträckta affärsverksamhet ha herr Römans stora insikter och rika arbetsförmåga tagits i anspråk på alla områden i hembygdens kommunala lif, folkundervisnings- och folkbildningsarbete. Sålunda valdes han redan som helt ung jordbrukare att som delegerad öfvervara kommunalstämmor. En anordning som vidtagits för att få olika orter inom kommunen representerade vid dessa stämmor. Från år 1885 innehade herr Römnan ordförandeposten i kommunalnämnden under sex år och valdes år 1890 till ordförande i kommunalstämman efter vicehäradshöfding G. Viktor Eklund, som på grund af sin vidsträckta juridiska verksamhet önskade afgå. Då man åter efter tilländagången treårsperiod förmådde häradshöfding Eklund att låta sig väljas till stämmoordförande, blef herr Röman vald till vioeordförande, hviikan post han innehade till utgången af år 1910, då han ånyo valdes till ordförande, ett uppdrag som han fortfarande innehar. Anmärkas bör att herr Röman är den första odalman, som beklädt stämmoordföramdeposten i Kyrkslätt. Den hade tidigare innehafts af män med högre lärdomsgrad, såsom präster, jurister och ingenjörer. I kommunalfullmäktige har herr Röman varit medlem och viceordförande allt sedan denna kommunala styrelse infördes, i folkskoldirektionen har herr Röman varit medlem allt sedan 1887, där så väl hans varma intresse för folkbildningen som hans förmåga att se vidsträckt och klart varit af betydelse för folkskolans i Kyrkslätt raska utveckling.

Då poststyrelsen år 1883 beslöt att i Kyrkslätt inrätta en poststation, föreslog kommunalstämman herr Röman till föreståndare för densamma. Denna poststation utvecklades under sin föreståndares skickliga ledning först till andra och sedan till första klassens postexpedition. År 1902, då expeditionen flyttades till järnvägsstationen, afgick herr Röman som postmästare. Bland de många uppdrag, som, utöfver de här redan uppräknade, varit herr Röman, anförtrodda må ännu nämnas, att han varit bibliotekarie för kommunens folkbibliotek, ordförande i kommunens bibliotekskommitté, ordförande i prestbolens byggnadsnämnd, ordförande i sparbanksfullmäktige. Föreningar, såsom landtmannagillet, skogsvårdsföreningen, ungdomsföreningar, sångföreningar och musikföreningar eller med ett ord alla sammanslutningar I ekonomiskt eller ideellt syfte ha i herr Röman haft en varmt intresserad målsman. Till en sådan rikt omfattande och mångsidig verksamhet, som förunnats herr Röman, fordras kunskap, kraft och förmåga; och dock har han aldrig haft tillfälle att besöka någon skola. Det är tack vare naturlig begåfning och omutlig energi, som han genom själfstudium och arbete tillegnat sig en rik bok- och allmänbildning som få.

Till sist må anföras, att under en lång följd af år, medan de stora folkfesterna höllos pä Jolkbyfestberget, herr Römans vackra, gästfria hem stod städse öppet för gäster och festtillställare. Då herr Roman ännu äger sin fulla hälsa och arbetskraft kan man hoppas att honom ännu må förunnas många rika och lyckliga arbetsår.

Ref: Läs mera...


Platsbeskrivning
Jolkby gård