A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Järnväg via Oitbacka och Kauhala

Banan följer därefter västra stranden av Låjärv natursköna sjö, vid vilken konsul F. Kiseleffs egendom Oitbacka är belägen, skärande trädgården vid stranden ...
Kartskiss hur järnvägen planerades och ett insatt fotografi från 1940-talet där järnvägen skulle ha gått på fotot mellan Låjärv som syns i bakgrunden på fotot och Lappbölevägen som är närmast kameran.

Tidningen Hufvudstadsbladet den 6.11.1900:

Af stor betydelse äfven för hufvudstaden blir den projekterade järnvägen från Köklaks station å Helsingfors— Karisbanan i Esbo till Nummela station å Hangöbanan med slutpunkt vid Högfors bruk i Pyhäjärvi socken. I de från hufvudstaden mera aflägsna trakter, som banan passerar, finnes ännu god tillgång på skog, hvarför banan blir en god trafikled för vedtillförseln till hufvudstaden. Från de många gårdar och egendomar banan genomlöper är äfven att påräkna riklig tillförsel af boskapsprodukter m.m. I likhet med Helsingfors— Karisbanan kommer Esbo— Högforsbanan att underlätta utflyttningar, i det att ypperliga platser för villaanläggningar och bosättningar stå till buds bl.a. vid de många vackra sjöar, som järnvägen berör.

Ofvanstående kartskiss lämnar allmänheten en orienterande öfverblick af banan och de näjder den genomlöper. Banans längd blir 52,76 kilometer Förutom stationerna i Köklaks och Nummela anläggas å den södra sträckan af banan växel i Oitbacka, afstigningsplatform i Kauhala, växel i Haapajärvi, platform i Veikkola samt växel i Palajärvi. På banans norra del från Nummela till Högfors anlägges en station i Vichtis kyrkoby och växel vid Vanjärvi.

Följande i Esbo, Kyrkslätt (Haapajärvi) och Vichtis belägna jordegendomar beröras af järnvägen Köklaks— Nummela: i Esbo: Åminne gård, Esbo gård, Sågars, Lill Guss, StorGuss; i Kyrkslätt: Oitbacka; Kauhala, Vesterkulla, Skinnars, Pussi, Lustis, Maula, Seppälä, Eriks gård, Veikkola (Lindberg), Veikkola (Salin), Kaljärvi öfra gård, Kaljärvi nedra gård; i Vichtis: Palajärvi, Södergård, Palajärvi Pohjois talo, Ridahl, Tuusa, Nissola. Af banan Nummela—Högfors beröras följande jordlägenheter i Vichtis och Pyhäjärvi: i Vichtis: Tuusa, Nissala, Seppä, Yli Rosti, Ali Rosti, Hemmi, Lankila alitalo, Lankila ylitalo, Kaukola ylitalo, Kotkaniemi, Vichtis prästgård, Kuortila, Myyris, Liukka, Vichtis kapellansboställe, Sipilä, Alijaakkola, Laatta, Ylöstalo, Tähkälä, Juotila, Peltola, Vanjärvi gåvd; i Pyhäjärvi: Jussila (Tuonela), Rapo, Nahkio, Högfors bruk.

Den projekteradeEsbo—Högforsbanan kommer att utgå från Köklaks station på Helsingfors— Karisbanan och passerar Mankån, en kvart kilometer på norra sidan om det ställe, där statsbanan går öfver samma å. Banan följer därefter västra stranden af Laajarvi natursköna sjö, vid hvilken konsul F. Kiseleffs egendom Oitbacka är belägen, skärande trädgården vid stranden samt passerar vidare genom häradshöfding A. Eklunds gods Kauhala. Banan går vidare i nordlig riktning till Haapajärvi kyrkoby, passerande söder och österom Haapajärvi sjö — ett stenkast från statsrådet C. F. Wahlbergs egendom Eriksgård — samt löper så längs Kalijärvi sjös östra strand. Efter att ha öfverskridit gränsen till Vichtis öfvergår banan nordöstra ändan af Palajärvi och följer ett par kilometer den vackra sjön samt berör därpå en annan sjö Kypärijärvi, hvarifrån den sträcker sig i rak riktning till Nummela station. Från Nummela passerar banan, efter att ha öfvergått Lojo åsen en utgård till Kotkaniemi gods vid namn Böle samt når genom skogsmarker och kärr Vichtis kyrkoby. Från nämda kyrkoby svänger sig banan genom en mycket kuperad terräng till Vanjärvi sjö, hvars östra strand banan följer, berörande Vanjärvi egendom, tillhörig kammarjunkaren Hj. Linder, och når slutligen genom skogsmark och jämförelsevis jämn terräng Högfors bruk.

Senaste landtdag har som bekant anhållit om, att för en normalspårig järnväg från Köklaks station vid Helsingfors -
Karisbanan öfver Nummela station vid Hangö-banan till Högforsbruk måtte utöfver redan af styrelsen beviljade 300,000 mk anslås en subvention af 150,000 mk, och att företaget dessutom måtte understödas med ett statslån, stort 750,000 mk. Byggnadsarbetet å järnvägen vidtager omedelbart, såvida ständernas ofvan nämda framställning bifalles å högsta ort och affärsförhållandena för öfrigt visa sig gynnsamma för företagets realiserande.

Referens Läs mera...


Platsbeskrivning
Fotografiet: Oitbacka, Kyrkslätt