A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Johannes Lönnberg

Johannes Lönnberg på Nissniku hemman i Masaby fyller 50 år
Fotografiet: Boken "Masaby- från bondby till tätort" av Hans Brenner.

Tidningen Nyland 22.3 1928:

J. Lönnberg 50 år. Senaste söndag fyllde innehavaren av Nissniku hemman i Masaby J. Lönnberg 50 år. Vid ovanligt unga år övertog Lönnberg hemgården, sedan densamma under några år skötts av en arrendator. Ortsbefolkningen hälsade den unga husbonden med glada känslor, varför det icke ligger någon överdrift i påståendet, att han varit omtyckt av byborna ända från barndomen. Och allmänt har man ansett den sympatiska och alltid lugna egendomsinnehavaren för en utmärkt husbonde. Men det fordrades också mycken energi, ett vaksamt öga och gott förstånd för att klara sig. När grannarna drucko sitt morgonkaffe, såg man den unga husbonden köra sin mjölk till stationen. Och detta fortgick ofelbart dag efter dag och år efter år. Efter hemkomsten gick han sedan dagligen i spetsen för sitt folk till arbete på åker och äng. Ihärdigt arbete och försakelser ledde fram genom ekonomiska och andra svårigheter. Omkring 30 år har husbonden själv lett arbetet, om också sönerna nu biträda och något lätta arbetsbördan. Icke alltid hava åkrarna å Nissniku legat, så väl planerade och dränerade som nu.
Lönnberg hör till de få lyckliga människor som hava idel vänner, och otaliga äro de som sökt och erhållit hjälp i ekonomiska och andra trångmål hos husbonden på Nissniku.
Också de ideella strävandena hava i Lönnberg en förståelsefuli anhängare, om hans tid också har varit strängt upptagen. Det var därför icke underligt, att hans hem på bemärkelsedagen sågs fyllt av vänner och grannar. Tidigt på söndagsmorgonen uppvaktade sångkören, medan ett antal vänner senare under dagen överlämnade ett durabelt silverskrivtyg som ett synligt bevis för beundran och aktning. Vår svenska bygd kan vara stolt över en sådan bonde, som man varit van att finna endast under gången tid.

Läs mera...


Platsbeskrivning
Nissniku Masaby Kyrkslätt