A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Hindersby folkskola

Elevförbund vid Hindersby folkskola i Kyrkslätt.
Mötet öppnades af stud. Gunnar A. Fleege med förklaring af dess ändamål, hvarpå till ordf. utsågs folkskolläraren A. N. Winell och till sekreterare folkskolläraren Algot Jansson. Fotografiet av Hindersby folkskola är från skolåret 1964-1965.

Tidningen Veckobladet 9.10.1907:

Elevförbund vid Hindersby folkskola i Kyrkslätt.

Senaste söndag samlades i Hindersby skolsal en skara af skolans f.d. elever för att besluta om bildandet af elevförbund vid skolan. Mötet öppnades af stud. Gunnar A. Fleege med förklaring af dess ändamål, hvarpå till ordf. utsågs folkskolläraren A. N. Winell och till sekreterare folkskolläraren Algot Jansson. Innan ordf. började, uttalade han sin glädje öfver att åter stå i midten af sina kära elever och se huru barndomsskolan och dess minnen äro kära för dem. Enhälligt beslöts därpå att bilda elevförbundet vid Hindersby folkskola i Kyrkslätt, hvarpå stadgar för detsamma under en intressant diskussion genast utarbetades. Ändamålet med förbundet är att till ett närmare kamratskap sluta alla f.d. elever och därigenom arbeta för barndomsskolan och hembygdens framåtskridande. Medlem är hvarje f.d. elev och årsafgiften bestämdes till minst 25 p:i. Årsmötet hålles den 12 jan., skolans födelsedag. I spetsen för förbundet står en styrelse af 7 ordinarie medlemmar och 3 suppleanter, hvilka bland sig välja ordf., viceordf., sekreterare, kassör. Sedan därpå anteckning af medlemmar försiggått valdes med slutna sedlar till förbundets första styrelse följande f.d. elever: stud. Gunnar A. Fleege, lärarinnan Elsa Hagström, stud. Arvid Nummelin, folkskolläraren A. N. Winell, läraren Algot Jansson, fröken Gusti Jansson, och fröken Alva Strömberg samt till suppleanter sadelmakaren Karl Björklund, landthushållaren Gösta Johansson och fröken Elin Westerberg. Den nyvalde styrelsen sammanträdde omedelbart och valde till förbundets ordf. stud. Gunnar A. Fleege, viceordf. lärarinnan Elsa Hagström, sekreterare stud. Arvid Nummelin och kassör fröken Gusti Jansson. Den nyvalde ordf. tackade för förtroendet, tillika uttalande förhoppningen att det nya förbundet måtte blifva lifskraftigt och den förenande länken mellan alla, som i dessa kära salar tagit de första stegen på vetandets väg. De närvarandes tack till läraren A. N. Winell framfördes af läraren Algot Jansson. Stämningen vid mötet var den allra bästa, i det många barndomsminnen återupplifvades och såsom i flydda tider togs i pauserna glada ringlekar. Ute rådde höstens mörker med regn och blåst, men inne rådde den glädje, som lifvets ljusaste minnen endast kunna skänka. Då förbundets nye ordf. aflägsnade sig för att med tåget åter resa bort, afsjöngo de närvarande: "Min fosterbygd du är mig kär". Då skaran af dem, som besökt Hindersby skola är mycket stor, är det att hoppas att förbundet får liflig anslutning af såväl äldre som yngre. Anmälning om inträdande i förbundet kan ske skriftligen eller muntligen hos förbundets sekreterare stud. Arvid Nummelin på Tolls med bifogande af årsafgiften, minst 25 penni. Det nybildade förbundet, torde vara det första i sitt slag. Personer hvilka ej mera vistas i Kyrkslätt, kunna genom att ansluta sig till elevförbundet, återknyta banden med hembygden.

Läs mera...


Platsbeskrivning
Hindersby folkskola, Hindersby, Kyrkslätt