A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Henrik Warelius

Mellersta Nylands sång- och musikförbund är Henrik Warelius och Lina Dannbäcks verk.
Henrik Warelius donerade två oljemålningar till Kyrkslätts hembygdsförening, den ena ett porträtt av sin farmor Clara Warelius 1810-1883 (född Nyman, bonddotter från Abras i Överby ) och den andra ett porträtt av sin farfar Isak Warelius 1810-1877 (Bondson från Varola i Lojo) till Kyrkslätts hembygdsförening. Oljemålningarna finns nu utställda i Alisgårdens hembygdsmuseum i Kyrkslätt Lappböle.

Henrik Warelius, bondson född år 1866 på Vårnäs invid Saltfjärden i södra Kyrkslätt.

Tidningen Nyland 29 april 1926:

Det är ett särmärke på människorna i Kyrkslätt. Man förblir där i allmänhet ungdomsidealen trogen och fylkar sig i ålderns höst med samma intresse kring idéernas fana som i ungdomens vår. Sista versen i Arvid Mörnes prolog vid föreningshemmets invigning i Porkala har blivit en devis:

Vi spörje. Vi svare: Den ungdom
det är,
som riktar mot livet sin bana,
som samlas från nyländska kuster
och skär
kring hembygdens fladdrande
fana,
den ungdom också,
vars hjässa är grå,
blott tanken en framtid kan
spana

En av de många förgrundstyperna i Kyrkslätt sockens kulturella liv är agronomen Henrik Warelius. Hans namn ingår i matrikeln för Hembygdens vänner, Kyrkslätt första ungdomsförening och i flere år är han ledare för Masaby ungdomsförening.
Men agronom Warelius varmaste intresse är sång och musik. Taktpinnen har vid otaliga tillfällen svingats av hans säkra hand och sångarskarorna följt hans ledning.
Tiden går framåt och utvecklingen med den. Henrik Warelius var en av de första att inse behovet av ett gemensamt, samlande organ för sång- och musiksträvandena. Mellersta Nylands sång- och musikförbund är Henrik Warelius och Lina Dannbäcks verk. De ha tillsammans lett förbundet, den ena som ordförande, den andra som kassör och de stämningsfulla sångfesterna vid Sjundby och Fallåker samt på |olkby festplats ha för utomstående vittnat om sångarförbundets framgångsrika verksamhet. Vid Nylands svenska ungdomsförbunds midvinterting och årsmöten brukar agronom Warelius alltid vara med. Vid årets midvinterting i Sibbo saknades han dock. Sjukdom band honom vid hemmet, men det kändes tomt efter honom. Det är jorden och hembygden som tagit agronom Warelius livsgärning. Utbildad agronom vid det stora lantbruksinstitutet Alnarp i Sverge övertog han Smedsby gård i Kyrkslätt efter några års vistelse i Sverge. Efter det han sålt Smedsby bosatte han sig i hemtrakten och egnade sin tid åt kommunala uppdrag. Under dyrtiden var han chef för livsmedelskansliet, tidtals ordförande i taxeringsnämnden och sedan en lång följd av år bekläder han ordförandeposten i förmyndar och legonämnderna.
Agronom Warelius är även en intresserad friluftsmänniska. I unga år lockade Diana ut till skallgång i skog och mark och hans segelbåt kryssade för fulla dukar ut till havs från ankarbojen i Bobäck viken. Torsdagen den 29 rundar Henrik Warelius krysspricken med märket 60 på livets seglarbana. Nyland förenar sig om alla de lyckönskningar, vilka komma att framföras vid festen å Ljusdala i dag.

Ref:
Nyland, 29.04.1926, nr 47, s. 3 Läs mera...
Nationalbibliotekets digitala samlingar

- - - - -

Svenska Tidningen 23 juni 1921; Ungdomsföreningarnas sommarfest där Henrik Warelius är aktivt med:

Kyrkslätt ungdomsföreningars förbunds sommarfest å Bergåsa i Häggisböle sönd. den 19 juni hade samlat en talrik människoskara. I den vackert dekorerade salen hälsade styrelsens ordförande, hr Henrik Warelius de närvarande välkomna och så vidtog mötet, som skulle föregå själva festen. Till ordförande valdes hr Arthur Paulig och till sekreterare hr Eskil Strömsten. Den första diskussionsfrågam lydde: »Våra fäders jord» och referenten var föreståndaren vid Överby jordbruksskola, Emil Lundell. På ett enkelt och vinnande sätt talade han till den svenska ungdomen, eldande den till hängivenhet för jordbruksarbetet och till längtan efter att äga en egen torva av fädernejorden. Referatet, som snarare kunde betraktas som ett väckande föredrag, hade värme för saken och poetisk flykt till ränning och till inslag härlig humor och folkpsykologi. Till någon egentlig diskussion ledde det inte, men värmde gjorde det.
Så följde den andra diskussionsfrågan, refererad av hr E. Strömsten: »Spriten och ungdomsföreningarna », Ett sakrikt och väl utarbetat referat med påföljd: långvarig diskussion. Den avslutades efter det mötet enats om några klämmar, gående ut på att skydda ungdomsföreningsmötena för den oordning och den hämmande inverkan på det kulturella arbetet, som uppkommer genom att druckna personer infinna sig.
Följde så föredrag av Arvid Mörne, behandlande Finland och Sverige ur politisk synpunkt, vilket av de intresserade åhörarna mottogs med varmt bifall. Härmed var mötet avslutat.
Klockan hade redan blivit sex och det »smakade trä» en smula av det långvariga sittandet. Det blev nödvändigt att hålla en grundlig paus och den användes till alt storma bufetten.
Festprogrammet inleddes av en ouverture och därpå följde tal av hr Algot Jansson. Han hänvände sig till sin hembygds ungdom och framlade i högstämda ord vad ungdom kan uträtta och vad som av ungdom bör väntas. Såsom förebilder nämnde han Eugen Schauman, ynglingarna, som strejkade från de olagliga värnpliktsuppbåden och de finländska jägarna. Nu, när Finland är fritt och självständigt, är del på ungdomen blickarna riktas i väntan. Skall den ha den kraft som fordras, skall den kunna rycka sig upp ur den depravation vari gulascheriet och estspriten bringat vårt folk?
Den lättare och gladare delen av programmet utfördes under kvällens lopp av de tillstädeskomna sex skilda ungdomsföreningarna.
Se här t. ex.: hornmusik av Masaby föreningens hornorkester, körsång av Masaby- och Evitskog föreningars sammanslagna körer under Henrik Warelius kända skickliga ledning, folkdanser utförda av två danslag, K:slätt skärgårds och Mellersta K:slätts. Deklamation i tvenne repriser av medlemmar i Masaby- och Porkala föreningar samt teater, spelad av några amatörer tillhörande Porkala ungdomsförening. Sångkörerna och orkestern sparade sig icke. De läto aldrig stämningen dala, utan ryckte stundligen in med toner och rytmer.
Jarsö ungdomsförening hade all heder av anordningarna för festen.

Ref:
Svenska Tidningen, 23.06.1921, nr 142, s. 4 Läs mera...
Nationalbibliotekets digitala samlingar


Platsbeskrivning
Henrik Warelius var född på Vårnäs