A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Gustaf Victor Eklund

Han fortsatte emellertid icke på den juridiska banan, utan egnade sig åt landthushållning på sin egendom Kauhala i Kyrkslätt.
Som ombud för Helsinge domsaga deltog vicehäradshöfding Eklund i bondeståndets förhandlingar år 1897, 1899, 1900, 1904, 1905 och 1905-1906 års landtdagar.

Tidningen Veckobladet 18.1.1911:

I torsdags på aftonen afled härstädes plötsligt vicehäradshöfdingen Gustaf Victor Eklund.
Vicehäradshöfding Eklund föddes i Sibbo år 1841 och aflade studentexamen 1863. Följande år antogs han till auskultant i Åbo hofrätt och blef vicehäradshöfding 1870. Han fortsatte emellertid icke på den juridiska banan, utan egnade sig åt landthushållning på sin egendom Kauhala i Kyrkslätt. Intresserad och kunnig jordbrukare har han som ordgille på ett verksamt sätt deltagit i arbetet för landthushållningens främjande i kommunen. Vicehäradshöfding Eklunds betydelse för hans hembygd var emellertid ej blott den insiktsfulle jordbrukarens, utan äfven den förfarne kommunalmannens. Hvad han som sådan verkat i Kyrkslätt skall länge ihågkommas därstädes. Under 24 år fungerade han som kommunalstämmans ordförande och afgick från denna post först i slutet af år 1909. Han innehade äfven andra förtroendeuppdrag inom kommunen. Sålunda var han medlem af folkskoledirektionen. Varm vän af upplysning och framåtskridande omfattade han folkhögskolan å Finns med stort intresse och var medlem af dess bestyrelse. I sin hembygd var han därjämte synnerligen verksam som juridisk rådgifvare och ledare. Han var den själfskrifne talaren vid alla solenna tillfällen i Kyrkslätt. I nämnda och andra afseenden representera kommun.

Redan så tidigt som 1877 78 erhöll han säte i bondeståndet som representant för Lojo domsaga. Som ombud för Helsinge domsaga deltog vicehäradshöfding Eklund vidare i bondeståndets förhandlingar år 1897, 1899, 1900, 1904, 1905 och 1905-1906 års landtdagar. År 1897 uppträdde han som en varm förespråkare för kustbanan Helsingfors Karis. Under ofärdsårens landtdagar framträdde vicehäradshöfding Eklund som en oförskräckt och skicklig förkämpe för tillvaratagandet af landets lag och rätt. Vid 1904-1905 års landtdag var han en af petitionärerna för det grundlagsenliga styrelsesättets återupprättande.

Som privat person var vicehäradshöfding Eklund uppskattad och värderad för sitt frimodiga, väsen och sitt för alla goda sträfvanden öppna sinne. Hans bortgång väcker saknad i vida kretsar. Närmast sörjes han af maka, född Oeltze, samt bam, bland dem arkitekten Jarl Eklund.

Läs mera...


Platsbeskrivning
Kauhala gård, Kyrkslätt