A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Lill-Nägels

Lill-Nägels gård 100 år i släktens ägo år 1939.
Foto av Lill-Nägels gård år 1933.

Västra Nyland 11.04.1939

Lill-Nägels gård 100 år i släktens ägo.

Den 8 april detta år kunde släkten Korkman på Lill-Nägels gård i Kyrkslätt blicka tillbaka på en sekellång framgångsrik odalmannagärning. Alltsedan år 1839 har gården gått i arv från far till son. Med anledning av 100-årsjubiléet hade i lördags medlemmar av släkten Korkman församlats på fädernegården. Vid tillfället talade kyrkoherde V. Janson till medlemmarna av släkten Korkman samt även till de avlidne odalmännens minne. Agronom Nils Korkman gav en historisk överblick över släkten.

Släkten Korkman är en gammal Kyrkslätt-släkt som redan i medlet av 1700-talet ägde Medvast gård i södra delen av socknen. I början av 1800-talet finner man en medlem av släkten, Karl Gustaf Korkman som ägare till Hommas i Estby. Samma Karl Gustaf Korkman undertecknade köpet av Lill-Nägels i Jorfvas den 8 april 1839.

Namnet Korkman i Kyrkslätt representerar icke endast det framgångsrika jordbrukarnamnet, utan har därjämte gjort sig känt på det kommunala gebitet och det kulturella livet i hemsocknen. Sålunda är gårdens föregående ägare, Richard Korkman välkänd för sin verksamhet för hemsocknens sparbank, vars direktör han alltfort är. Hans son, gårdens nuvarande ägare, Holger Korkman tillhör bl. a. Kyrkslätt kommunalfullmäktige. Även kommunalfullmäktiges ordförande, godsägaren Ivar Korkman är född och uppvuxen på Lill-Nägels.

Lill-Nägels omnämnes redan på 1500-talet och raden av ägare kan följas från år 1556, från vilket år gården i tre led intill år 1670 ägdes av samma släkt. Bland de tidigare ägarna återfinner man rent svenska bondenamn s. s. Andersson, Larsson, Göransson, Henriksson m. fl. År 1839 blev, som redan nämnts, Karl Gustaf Korkman ägare till Lill-Nägels. Han dog dock redan 1845, varpå hans änka Eva Karolina omhänderhade gården intill dess sonen Karl Johan Korkman år 1860 övertog densamma. Han dog 1882, varefter gården ägdes av hans änka och från år 1895 av sonen Johan Richard Korkman, under vars tid Lill-Nägels målmedvetet utvecklats till den mönstergård den fortfarande är. Sonen Holger Johan Korkman, som tillträdde gärden år 1930, förvaltar väl sitt fädernearv.

Totalarealen pä Lill-Nägels utgör 127 hektar varav odlad jord något över 30 hektar. Karaktärshuset ombyggdes och förstorades i sitt nuvarande skick av Richard Korkman. Ladugårdsbyggnaden uppfördes redan av Karl Johan Korkman, alltså någon gång mellan 1860—1882. Gården har alltsedan Kyrkslätt Kontrollförening bildades hört till föreningen och ägaren har hemfört diplom, pris och berömmelse för ladugården. År 1912 då Lantbrukssällskapet utdelade sitt första hederspris erhölls detta av Lill-Nägels, vilket pris gällde hela lägenheten och år 1922 tilldelades gården ett liknande andra pris. I tider av splittring och styckning är det gott att veta att ännu finnas män som rätt förstå att värdesätta det fäderneärvda och föra det framåt. Hemgården blir sålunda ljuset som samlar nulevande och kommande släktled.

»Välsignat det ljuset, välsignat vart band,
som binder värt hjärta vid fädernehärden.
Det ljusskenet säger: här finnes en hand,
som vårdar och värnar en del av vårt land,
en del av vår andel av världen.”

A. B.

ref: Läs mera...


Platsbeskrivning
Lill-Nägels, Kyrkslätt