A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Oitbacka gård

Oitbacka gård firar 80-årsminne. Trotjänare dekorerade vid stämningsfull fest.
Fotografiet från 1930-talet med karaktärsbyggnaden till vänster och orangeriet till höger har tillhört Amanda och Gustaf Swahn. Fotografen har tydligen befunnit sig på Teir där Amanda och Gustaf bodde. Gustaf var statkarl på Oitbacka gård och är en av dem som erhåller Finska Hushållningssällskapets diplom och medalj i silver under 80-års minnesfesten.

Tidningen Nyland 3.8 1939

OITBACKA GÅRD
FIRAR 80-ÅRSMINNE.

Trotjänare dekorerade vid stämningsfull
fest.

I våra dagar, då egendomar köpas, säljas och byta ägare i snabb följd, är det en sällsynthet att en gård bibehållits inom en släkt genom tre generationer. Så har fallet varit med Oitbacka gård, som år 1859 inköptes av fil. mag., sedermera kommerserådet Nicolai Kiseleff. Inom Kyrkslätt socken finnes mången gård, som av en eller annan bondesläkt brukats sedan omkring tvåhundra år, men av herrgårdar inom socknen finnes det, på ett undantag när, endast Oitbacka, som kan uppvisa åttioårig period på sitt stamträd. Anledningen var således stor för gårdens nuvarande ägare, fil. mag. Guy Topelius, dotterson till den förste ägaren, att ställa till en minnesfest för sina underhavande, av vilka många kunna se tillbaka på en tjänstetid på gården alltsedan slutet av föregående sekel, varvid således redan en ny generation trätt i fädernas fotspår.

Lördagen den 29 juli hade budet gått från hem till hem att samling skulle ske å gamla ungdomsföreningshuset på gården. Kvällen var ljuvligt varm och vindstilla och efter slutade sysslor sökte sig helgdagsklädda grupper långsamt och förväntansfullt upp mot festplatsen. Där kommer gamla trädgårdsmästarparet med barn och barnbarn. Ifrån Pej, de gamla trotjänarnas ålderdomshem, vandrade mången av ålder krökt gestalt. God kväll, ni gamla! ’På månget bröst lyste vid tidigare minnesfester utdelade medaljer. Under gröna girlander trädde man in i den blomstersmyckade salen, där två långa, inbjudande kaffebord ståtade mitt på golvet. Till festen hade även infunnit sig medlemmar av den nuvarande ägarens släkt.

När alla bänkat sig, trädde vördig prosten Julius Lindberg fram och bad de församlade uppstämma en psalm, varefter han höll ett med innerlig värme framsagt anförande, talande om troheten till jorden och framhållande hurusom alla, från ägaren till statsfolket, stodo i samma förhållande till jordens växlande avkastning, bildade likasom en enda stor familj. Han påpekade hur man vid en rundvandring kunde konstatera välståndet och omvårdnaden om de underlydandes väl, och han framhöll faktum, att de underhavande, om de ock för en tid flugit ut i världen, dock ofta återvände till gården. Efter att ha nedkallat den Högstes välsignelse över gården allt framgent,
överlämnade prosten ordet åt magister Topelius, som i en historisk översikt belyste gårdens utveckling från år 1859 till 1883, kommerserådet Kiseleffs tid. Man fick veta att den ursprungliga egendomen bestod av de två stomlägenheterna Slotts och Freds och sedermera utökades med Pej och Tejr. Av den nuvarande betagande parken fanns då för tiden ej ett spår. Mag. Topelius förde de intresserat lyssnande åhörarna fram från utveckling till utveckling, varvid mången humoristisk poäng lockade fram löjen och bekräftande nickar från de gamla. En i Sverige bosatt släkting till ägaren uppläste sedan trenne svenskbetonade hembygdsdikter, författade av Guy Topelius. Vi citera:

”Du skall icke fly från jorden
dina fäders arvedel.
Gör du det, du tar helt säkert
på din rätta gärning fel!
Är du statkarl eller bonde
kommer här det ut på ett —-
stå vid harven eller plogen
är din ära, är din rätt.

Fly ej från den svenska jorden
kustens bräm på Finlands mark,
utan den är du ej mera
ung och modig, rotfast, stark-
Dina hjärterötter bottna
endast djupt i hemmets jord,
där, blott där du dina fötter
träder under eget bord.”

Följde så festens huvudnummer, utdelningen av Finska Hushållningssällskapets diplom och medalj i silver resp, brons till fem manliga och tvenne kvinnliga underlydande.
Härvid tilldelades slöjdaren och mjölnaren Hjalmar Kumlin silvermedalj för 26 års trogen tjänst, statkarlen Gustaf Swahn silvermedalj för 25 års trogen tjänst, chauffören Emil Lager bronsmedalj för 18 års tjänst, fogden Johannes Weckström bronsmedalj för 12 års tjänst, smeden Henrik Grönvall likaså bronsmedalj för 13 års tjänst, trotjänarinnan Aurora Vuorinen silvermedalj för 15 års tjänst och ladugårdsbiträdet Hilma Hautamäki silvermedalj för 13 års tjänst.

De dekorerade applåderades varmt. Akten avslutades med Modersmålets sång. Så var tiden inne för glatt samspråk vid kaffeborden, varefter dansen vidtog med liv och lust. Och i den månljusa natten skingrades småningom gammal och ung, medtagande minnet av en glad kväll, en samling i trohetens och hembygdens tecken.

Referens, tidningen Nyland 3.8 1939 Läs mera...

__________________________________________________________________________

Guy Topelius 50 år - Tidningen Nyland 11.05.1937

50 år fyllde i går skriftställaren och godsägaren, fil. mag. Guy Topelius på Oitbacka i Kyrkslätt.

Jubilaren är känd såsom forskare och historiker, journalist och skriftställare och har dessutom intressen i industri och jordbruk. Som tidningsman var han verksam 1912-1916. Han har också varit ordförande i Akademiska sångföreningen. Som skriftställare har Topelius främst rört sig på det lyriska området. Hans första diktsamling ”Dikt och dröm” utkom 1911 och sedan dess ha flere diktböcker av hans hand sett dagen, den sista ”Lövfallstid” utkom efter en längre intervall senaste höst. På det lärda området har Topelius bl. a. utgivit en historisk-arkeologisk-etnografisk beskrivning över Pernå socken och Liljendals kapell. År 1935 utgav han en bok om ”Unga landsmän i Ryssland på 1840-talet”. Oitbacka gårds historia har Topelius sammanfattat i en artikel i Herrgårdar i Finland, och dessutom har han skrivit ett antal herrgårdsbeskrivningar i ”Kyrkslätt förr och nu”, den socken, där han själv har ett starkt rotfäste.

Sedan 1926 är jubilaren bosatt på Oitbacka, där hans intressen delas mellan jordbruket och vitterheten. Sin högtidsdag firade mag. Topelius på annan ort.  

Ref: Tidningen Nyland 11.05.1937 Läs mera...

- - - - - - -

Noteras kan också att Guy Topelius var ledamot i styrelsen för Kyrkslätts hembygdsförening under 1920-talet.


Platsbeskrivning
Oitbacka gård, Kyrkslätt