A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Birger Jansson

Bondson från Åminne gård i Hindersby Kyrkslätt som blev magister, lektor och prodirektor.
Birger Jansson är författare till två av Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter, Gammel-Tina samt Sägen, tro och bruk i det gamla Kyrkslätt. Birger Jansson var också styrelsemedlem och sekreterare i Kyrkslätts hembygdsförening 1920-1933. Foto: Vastra Nyland 20.5 1939.

Vastra Nyland
N:o 55 Lördagen den 20 maj 1939

Läs mera...

Nekrolog

I går på morgonen avled i Helsingfors seminarielektorn Birger Jansson efter ett långt, manligt buret lidande i en ålder av något över 50 år. Den bortgångne var född i Kyrkslätt och ådagalade alltid ett livligt intresse för sin hembygds kulturella strävanden. Såsom ordförande för Mellersta Kyrkslätt ungdomsförening blev han i tillfälle att på ett vackert sätt vårda sig om dem. Som student intresserade han sig aktivt för Nylands Nations folkbildningsarbete genom deltagande i folkbildningskurser och tuberkulosfälttåg. Han blev filosofiekandidat år 1913 och promoverades följande år till magister. Efter avslutade studier vann Birger Jansson anställning vid Mellersta Nylands folkhögskola, där han arbetade under fem år. Han verkade även som lärare vid Svenska normallyceum, Nya svenska samskolan och Nya svenska flickskolan i Helsingfors. År 1922 utnämndes han till lektor i svenska vid Ekenäs seminarium och år 1930 till dess prodirektor. Han omhänderhade under flere repriser direktors åligganden. I Ekenäs blev han en livligt anlitad kraft i det kommunala livet. Han var sålunda en högt skattad medlem av stadens fullmäktigförsamling från år 1926 till sin död och var under en tid fullmäktiges viceordförande. Vidare innehade han mandat i flere kommunala nämnder och styrelser. Han var sålunda bl. a. ordförande i samskoldirektionen.

Även under de år Birger hade sin hemvist i Ekenäs tog sig hans intresse för kulturella strävanden uttryck på olika sätt. Så länge hans hälsa stod bi var han en av stöttepelarna inom Arbetets Vänner och verkade under en period som denna förenings ordförande. Hans varmt svenska sinnelag visade sig i de insatser han gjorde inom olika organisationer. Under en lång följd av år var han medlem av partiets lokalavdelnings i Ekenäs styrelse och hade där beklätt både ordförande- och viceordförandeposten. Birger Janssons litterära produktion omfattar en längre uppsats om ortsnamnen i Kyrkslätt uti sammelverket "Kyrkslätt förr och nu” samt en beskrivning över Kyrkslätt hembygdsmuseum. Dessutom publicerade Jansson många artiklar i tidningar och tidskrifter. Genom täta studieresor till Skandinavien höll han sig på höjden av sitt kall. För sina förtjänster om hembygden har han erhållit Kyrkslätt hembygdsförenings ärepenning.

Birger Jansson efterlämnar ett ljust minne bland sina talrika elever, i vilkas hågkomst han skall framstå såsom skicklig, klar och human lärare. Hans bortgång har väckt förstämning i vida kretsar, som satt stort värde på hans anspråkslösa, tillgängliga och livsbejakande karaktär. Birger Jansson sörjes närmast av maka, född Sandell, samt en son.


Platsbeskrivning
Åminne gård, Hindersby, Kyrkslätt