A r k i v a l i a - Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING

SAMLINGSFÖRVALTNING

Arkivalias webbsidor: https://kyhf.hembygd.fi/arkivalia_sv/start/

Detta är ett informationsdokument i enlighet dataskyddslagen och artikel 12. och 13. i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) om hanteringen av personuppgifter.

1. Upprätthållare av register

Kyrkslätts hembygdsförening rf / ARKIVALIA - Lokalarkivet i Kyrkslätt

Gamla Hindersbyvägen 19 A 7

02400 Kyrkslätt

2. Kontaktpersoner

Arkivets register över arkivsamlingar:

Arkivarie Rita Jansson

arkivalia@kyhf.fi

+358 50 359 0452

3. Registrets namn

ARKIVALIA - Lokalarkivet i Kyrkslätts: Huvudkatalog

I vilken form upprätthålls registret

Elektroniskt lagrat i arkivets Google Drive (arkivalia@gmail.com) som ett Excel dokumentet samt kopia i arkivets dator och på yttre hårdskiva.

Manuellt: Handlingar gällande donationer, donationsavtal, depositionsavtal, kartotek och diarier, låneavtal för fotografier, fotografier arrangerade enligt samling och arkivmaterial.

4. Avsikten med behandlingen av personuppgifterna

Avsikten med behandlingen av personuppgifterna är administrationen av arkivets samlingar.

Donator eller deponent samt ägare och arkivbildare finns angivet för de samlingar som finns beskrivna i Katalogen/Desky på arkivets webbsidor.

Rättslig grund: EU:s dataskyddsdirektiv 6, artikeln 1e. Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att verkställa uppgifter av allmänt intresse.

5. Innehållet i registren

Vid hanteringen av samlingarna behandlas personuppgifter som har att göra med objekten i samlingarna, till exempel föremål eller bilder. Sådana personuppgifter är till exempel:

namn, kön, födelsetid och dödsdatum

födelseort, bostadsort

utbildning, yrke, titel

Upprätthållaren av registret behandlar också andra slags personuppgifter som har att göra med administrationen av samlingarna. Till exempel följande uppgifter:

information om deponentens eller donatorns; namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsetid och -ort samt yrke

information om låntagare; namn, adress, e-post, telefonnummer

information om de personer som utför åtgärder vid samlingsförvaltningen; namn, adress, e-post, telefonnummer

information om användare av arkivets register, Excel dokumentet Huvudkatalog; namn, arbetsuppgift, tidpunkt för arbetsförhållandet

Information om personer som forskar i arkivets material; namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsetid och -ort samt yrke

6. Regelmässiga personuppgiftskällor och datainnehåll

Informationen insamlas av arkivet, som ett resultat av den egna verksamheten och forskningen, från dokument, arkivmaterial och av dem som donerar eller deponerar materialet.

7. Regelmässigt utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan ges till forskare eller samlingstjänsternas kunder för forsknings- eller privata ändamål.

Vi överlåter inte registeruppgifter utanför EU/ETA området.

Personuppgifter överlåts inte till direktmarknadsföring.

8. Lagringstid för personuppgifterna

Personuppgifterna sparas permanent. Undantag är deponerade samlingar som sparas 5 år i sänder och om avtalet inte förnyas så avgör arkivet om personuppgifterna sparas permanent.

9. Dataskydd

Elektroniskt material:

Personuppgifter insamlas i registret i form av ett Excel dokumentet och dokument för att administrera samlingarna vilka är skyddad med lösenord och övriga tekniska hjälpmedel. Endast för uppgiften utsedda personer får behandla personuppgifterna i databaserna. Varje användare har användarnamn och lösenord till systemet i fråga. Rättigheter till databasen ges av samlingsförvaltningssystemets huvudanvändare.

Registeruppgifterna är inte hemligstämplade.

Manuellt material:

Det manuella materialet bevaras i ARKIVALIA - Lokalarkivet i Kyrkslätts övervakade och låsta utrymmen.

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att:

få information om hur ens personuppgifter behandlas

på begäran kontrollera de uppgifter som upprätthållaren av registret har sparat

kräva att felaktiga uppgifter korrigeras

kräva att uppgifter avlägsnas ifall det finns laglig grund för det

säga upp sitt samtycke eller motsäga sig behandlingen av de personuppgifter som insamlats med samtycke

motsäga sig behandlingen av ens personuppgifter eller kräva att behandlingen begränsas

överklaga behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheten

Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen

Dataskyddsbeskrivningen (R2D) kan uppdateras om verksamheten eller lagstiftningen förändras.